Omgevingsplan

Bij bouwactiviteiten of een functiewijziging moet het plan passen binnen de regels van het omgevingsplan. Het komt vaak voor dat een project niet past binnen het omgevingsplan. In die gevallen dient het omgevingsplan te worden gewijzigd.

head image

Het is veelal verstandig om een principeverzoek bij de gemeente in te dienen.
In het principeverzoek wordt in grote lijnen uiteengezet wat het project inhoudt en hoe het past binnen de beleidskaders en ruimtelijk aanvaardbaar is.

Het voordeel van het vooraf indienen van een principeverzoek is dat een bouwplan nog niet tot in detail hoeft te worden uitgewerkt en nog geen kosten hoeven te worden gemaakt voor bijbehorende werkzaamheden.

Op het principeverzoek wordt door de gemeente een besluit genomen waarin door de gemeente aangegeven wordt of en onder welke voorwaarde de gemeente medewerking kan verlenen aan het project.

Na een positief advies van de gemeente worden de vervolg werkzaamheden uitgevoerd.

In het kader van ruimtelijke ontwikkelingen spelen diverse milieu- en omgevingsaspecten een grote rol.
Wij kunnen onder meer onderstaande onderzoeken verzorgen.

Onderzoeken:

 • omgevingsplan wijziging
 • landschappelijke inpassing
 • akoestiek
 • stikstof berekening (AERIUS)
 • externe veiligheid
 • ecologisch onderzoek
 • archeologisch onderzoek
 • luchtkwaliteit
 • omgeving
 • verkeer en parkeren
 • milieueffectrapportage
 • milieu zonering
 • geuronderzoek
50-image