Omgevingswet vanaf 1 januari 2024

De Omgevingswet is de wet die alles regelt voor de ruimte waarin we wonen en werken: de leefomgeving. Deze nieuwe wet bundelt en vereenvoudigt de regels voor alles wat u buiten ziet, hoort en ruikt. De wet geldt voor alle Nederlandse inwoners, organisaties en bedrijven.

Onder de Omgevingswet verandert er één en ander

Van bestemmingsplan naar omgevingsplan

De tot nu toe bekende bestemmingsplannen vervallen en worden omgezet in een omgevingsplan.

Wet kwaliteitsborging

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verplaatst de toetsing aan de bouwtechnische eisen voor een bouwwerk van de gemeente naar een onafhankelijke partij.
Bij bouwen onder de Wkb is de inzet van een kwaliteitsborger daardoor verplicht.
Dit geldt niet direct voor alle bouwwerken, maar gaat in fases.

Privaatrecht

De Wkb verandert enkele regels in het Burgerlijk Wetboek om de positie van opdrachtgevers te versterken.

  • aansprakelijkheid van de aannemer
  • waarschuwingsplicht van de aannemer
  • het opleverdossier door de aannemer
  • informatieplicht van de aannemer over zekerheden en garanties
  • informatieplicht van de aannemer over de opschortingsbevoegdheid

Van Bouwbesluit naar Bbl

Het Bouwbesluit 2012 wordt omgezet naar het Besluit bouwwerken leefomgeving, oftewel het Bbl.

In het Bbl staan regels over veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en bruikbaarheid van bouwwerken. Daarnaast heeft het Bbl regels over de staat en het gebruik van een bouwwerk. En over het uitvoeren van bouw- en sloopwerkzaamheden.

Vergunningsvrije bouwwerken

De regels die vergunningsvrij bouwen voorheen mogelijk maakten zijn bijna helemaal overgenomen in het Bbl. Wat hierbij nieuw is, is dat uw lokale gemeente regels kan verscherpen of versoepelen omtrent vergunningsvrij bouwen. Het kan dus zo zijn dat in de ene gemeente meer of minder vergunningsvrij gebouwd mag worden dan in de andere.